תקנון מכירות באתר המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 

 1. כללי

1.1 אתר האינטרנט של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.

1.2 בעלת האתר ומפעילתו הנה מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל אשר משרדיה ממוקמים במקוה ישראל 5891000 (להלן: “המפעילה”).

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

1.4 כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

1.5 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.6 התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

1.7 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד המפעילה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

1.8 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.9 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או המפעילה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.10 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

1.11 לבירורים נוספים ניתן לפנות למשרדי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בטלפון:
 03-5059197 בימים א’-ה’ בין השעות 16:00-08:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני shimur@shimur.org.il

 

 1. השימוש באתר

2.1 השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. המידע הכלול באתר נמסר בתום לב, אך אין המפעילה אחראית לנכונותו ו/או דיוקו, והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי.

2.2 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.3 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

2.4 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

2.5 הלקוח רשאי להשתמש באתר, להוריד ממנו תכנים ולשמרם לשימושו הפרטי בלבד. שימוש מסחרי במידע הכלול באתר אסור בהחלט.

2.6 שימוש לא מורשה באתר עשוי לשמש בסיס לתביעה נזיקית ו/או להוות עבירה פלילית.

 

 1. הזמנה באתר

3.1 כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד. המחיר המוצג תקף לשעת ביצוע ההזמנה בלבד, והמפעילה שומרת על זכותה לשנות ממחירי האתר ללא הודעה מוקדמת ללקוח בהתאם לעלויות ספקים, הטלת מיסים, שערי חליפין, או בהתאם למדיניות התמחור של המפעילה.

3.2 האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי והמפעילה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים. היה ומוצר לא יימצא במלאי לאחר קבלת ההזמנה, תודיע על כך המפעילה ללקוח. הלקוח לא יחויב בגין מוצרים אלה ותחזיר כל סכום ששולם בגינם ככל ששולם על ידי זיכוי כרטיס האשראי.

3.3 התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ישראכרט, מאסטרכרט, ויזה, אמריקן אקספרס. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד.

3.4 בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע המפעילה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי המפעילה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי המפעילה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.5 יובהר כי המפעילה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח כי הזמנות ופעולות נוספות באתר יבוצעו באמצעות קישור מאובטח. אין המפעילה אחראית לקיומו של קישור אינטרנט מאובטח ומשכך לא תהיה המפעילה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו ללקוח במידה וצד שלישי יקבל גישה לא מאושרת למידע הנמסר באמצעות קישור לא מאובטח.

3.6 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.7 היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והמפעילה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

3.8 הזמנת מוצר על ידי לקוח תיחשב להצעה לרכישת המוצר בכפוף לתנאים אלה. ביצוע הזמנה משמעה הסכמה לתנאי השימוש. אישור קבלת הזמנה באמצעות דואר אלקטרוני לא ייחשב קיבול ההצעה; אלא שהקיבול יחל בעת משלוח המוצר.

3.9 היה ולא תקבל המפעילה את ההזמנה מכל סיבה שהיא, תודיע המפעילה על כך ללקוח בין מועד ביצוע ההזמנה לבין מועד הקיבול כאמור לעיל. המפעילה תודיע ללקוח כן על כל שינוי במחיר מוצר אשר התרחש לאחר ביצוע ההזמנה ולא תחייב את הלקוח לפי המחיר המעודכן עד לביצוע הזמנה חוזרת של הלקוח.

3.10 הזמנת מוצר כפופה למלאי הקיים במועד ביצוע ההזמנה.

 

 1. הסכמה לקבלת פרסומת

4.1 ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע למפעילה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

4.2 יובהר כי המפעילה ו/או צדדים שלישיים עשויים לפרסם קישורים באתר האינטרנט של המפעילה לאתרים ו/או מקורות מידע נוספים; אלה מובאים לצרכי נוחיות הלקוח והופעתם באתר האינטרנט של המפעילה לא תהווה אישור המפעילה לגבי תכנם. המפעילה לא תהיה אחראית לתוכן אתרים אלה ו/או לכל נזק שייגרם ללקוח עקב שימושו באתרים אלה. כניסת הלקוח לאתר אינטרנט של צד שלישי הינה על אחריותו בלבד.

 

 1. אספקת והובלת מוצרים

5.1 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרויות אספקה והובלה בעלות כפי שיפורט באתר ההזמנה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.

5.3 המפעילה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 3 לעיל.

5.4 זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה.

5.5 המשלוח יתבצע על ידי דואר ישראל.

איסוף עצמי של מוצר שנרכש יתאפשר בתיאום מראש עם רכזת הספרים יעל פלד בטלפון:  03-5086624 ,  052-3412872.

5.6 המפעילה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של המפעילה לאספקת המוצר. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.

5.7 לקוח אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם – הזמנתו תוחזר למחסני המפעילה והודעה תישלח ללקוח בהתאם לפרטי התקשרות אשר נמסרו בעת ביצוע ההזמנה. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, כאמור בסעיף 6.2 לעיל.

5.8 אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי המפעילה ועל-פי שיקול דעתה בלבד. יובהר כי על אף האמור המפעילה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

5.9 בעת אספקת המוצר, רשאית המפעילה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 

 1. ביטול הזמנה, החזרות, והחלפות

6.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

6.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר שעלה ערכו על 50 ₪ (לא כולל משלוח) מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר, וזאת על פי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. ביטול הזמנה ייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני yaels@shimur.org.il. בביטול הזמנה לפי כללי אלה, יחויב הלקוח רק בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך.

6.3 המפעילה תקבל החזרת מוצרים שערכם עולה על 50 ₪ (לא כולל משלוח) תוך 14 יום מיום הרכישה (כאמור בסעיף 6.2 לעיל) ותזכה את הלקוח בגין כך בזיכוי מלא. מוצר שהוחזר יזכה את הלקוח בזיכוי מלא כאמור במידה שהוחזר באריזתו המקורית וללא כל נזק או פגם. דמי משלוח לא יוחזרו במקרה של החזרת מוצר.

6.4 במקרה של החזרת מוצר לצורך החלפתו במוצר אחר, הלקוח יישא בעלות המשלוח הן בהחזרה והן בקבלת המוצר החליף.

6.5 המפעילה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

 

 1. סודיות ופרטיות

7.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

7.2 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של המפעילה (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

7.3 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. המפעילה תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. המפעילה תערוך שימוש בנתונים הנ”ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

7.4 המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של המפעילה או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

7.4.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

7.4.2 בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה למפעילה למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

7.4.3 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין המפעילה (לרבות גופים קשורים ו/או מי מטעמה).

7.4.4 בכל מקרה בו לדעת המפעילה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

7.5 המפעילה תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

 

 1. אחריות ושיפוי

8.1 המפעילה לא תהיה אחראית לכל תביעה, הפסד, או נזק הנגרמים מ-(א) שימוש הלקוח או אי-יכולות להשתמש באתר האינטרנט; (ב) השירותים המסופקים (למעט באותם מקרים בהם נאמר מפורשות כי המפעילה אחראית בגין כך) או כל שירות או טובין המסופקים על ידי המפעילה; (ג) שימוש לא מורשה או שינויים בהעברת מידע על ידי הלקוח; (ד) הצהרות או התנהגות של צדדים שלישיים.

8.2 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: “המידע”), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. המפעילה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

8.3 המפעילה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

8.4 בכל מקרה, אחריות המפעילה בקשר עם תקנון זה ו/או תנאי השימוש לא יעלו על סך של 1,500 ₪, והמפעילה לא תהיה אחראית לכל אובדן רווח, עסקים, מוניטין עסקי, מידע, או כל נזק אחר בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם כתוצאה מרשלנות המפעילה ובין אם לאו.

8.5 הלקוח מאשר כי:

8.5.1 שימושו באתר האינטרנט הוא על אחריותו בלבד;

8.5.2 אין המפעילה מבטיחה כי (א) האתר ו/או המידע הכלול בו ו/או השירותים המוצעים עונים על צרכי הלקוח; (ב) גישתו של הלקוח ושימושו באתר יהיו ללא פגם או טעות; (ג) כל טעות תתוקן. המפעילה לא תישא באחריות או עלות תיקון או שירות שיעלו משימוש באתר;

8.5.3 לא יהוו מידע ו/או המלצה מתוך האתר התחייבות שלא פורשה ככך בתקנון זה. המידע ו/או ההמלצות המופיעים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ולא תישא המפעילה בכל אחריות בין אם חוזית בין אם נזיקית ובין אם פלילית לנזק שייגרם ללקוח בקשר עם הסתמכות הלקוח על המידע שבאתר כתחליף לייעוץ מקצועי בכל עניין.

8.6 הלקוח פוטר את המפעילה מכל אחריות בגין שימושו הלא תקין באתר או הפרתו את תקנון זה, לרבות כל תביעה או טענה שתובא נגד הלקוח בגין כך. המפעילה תודיע ללקוח על תביעה או טענה שתובא נגדה כאמור ותסייע ללקוח בפתרון התביעה וזאת בתנאי שיישא הלקוח בהוצאות המשפט שייגבו מהמפעילה בגין כך.

8.7 לא תישא המפעילה באחראית בגין כל נזק למחשב ו/או וירוס אשר ייגרמו משימוש לא נכון באתר.

 

 1. אחריות מוצר

9.1. המפעילה מוכרת מוצרים אשר נוצרו על ידי ספקים מסוימים אשר אינם צד להסכם זה ואינם מיוצגים על ידי המפעילה. עם זאת המפעילה בעצמה תישא בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על המפעילה.

9.2 לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המפעילה, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד המפעילה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם מבצע פעולה רכש מוצר פגום, הוא זכאי להחליפו או להחזירו או לבטלו ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

9.3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על המפעילה ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ו/או על המוצר עצמו, במידה ויצורפו. המפעילה לוקחת על עצמה את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו כי לכל מוצר יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור משרד הבריאות.

9.4 במקרה של פגם במוצר, המפעילה תהיה אחראית למוצר במשך חודש (1) מיום רכישת המוצר. על הלקוח החושש שקיים פגם במוצר לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה ולפעול בהתאם להנחיותיהם. ככל שיימצא פגם במוצר, יישלח מוצר חלופי.

 

 1. קניין רוחני

10.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של המפעילה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למפעילה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמפעילה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי המפעילה.

10.2 שליחת או פרסום חומר כלשהו על ידי הלקוח באתר האינטרנט של המפעילה ו/או באתר הפייסבוק שלו מהווה הסכמת הלקוח לפרסום החומר ללא כל הודעה אחרת ללקוח וללא שהלקוח ייחשב בעל זכות הקניין הרוחני.

10.3 סמל המפעילה ושמה הינם קניינה הרוחני של המפעילה.

 

 1. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.